Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Vols canviar la mida? A A A
Et trobes a:  Portada > Notícies Aprovacions Ple de l...
 

27/11/2009

[Tornar]

Aprovacions Ple de l'Ajuntament

ANUNCI

El Ple de la corporació va acordar, en data 9 d’octubre de 2009, els següents acords:

Primer. Aprovar inicialment la modificació de la delimitació de sòl, per tal d’ajustar el límit a la topografia actual i poder executar el carrer de les Eres de Rocafort de Queralt.

Segon. Aprovar el conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Rocafort de Queralt i els propietaris de les parcel·les situades a la partida de les Eres que s’ha presentat conjuntament amb el document de modificació de la delimitació.

Tercer. Sotmetre ambdós documents al tràmit d’informació pública per un termini d’un mes. Durant aquest termini les persones interessades en l’expedient podran consultar-los i formular, si escau, al·legacions o suggeriments al textos. Les al·legacions o suggeriments seran resoltes pel Ple de la Corporació.

Quart. Notificar aquest acord de forma individual a les persones amb afectacions directes per la modificació de la delimitació i el conveni urbanístic.


Rocafort de Queralt, 13 d’octubre de 2009L’alcalde-presdient
Valentí Gual Vilà